Polaroid

QUICK SEARCH

Polaroid. Experiences

Polaroid. Places

Enjoy our photoshoot of places all around Cuba

Polaroid. Experiences

Taken from the several Experiences our team has done!

Our Team

WE ALL HAVE HISTORIES TO TELL
Giselle Alfonso

Giselle Alfonso
CEO/Owner

Ruben Ramos

Ruben Ramos
Lead Designer/Developer

man1

Liane Ramos
Experiences

man1

Benito Albisa
Experiences